مدیریت ایمنی: برق کسي را دوست دارد که از او بترسد.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

پیمان شیکاگو

پيمان بين المللي هواپيمايي كشوري منعقده در شيكاگو در تاريخ 7 دسامبر 11944

نظر به اين كه پيشرفت و توسعه هواپيمايي كشوري بين المللي درآينده مي تواند كمك زيادي براي ايجاد و حفظ مودت و حسن تفاهم بين ملل و مردم دنيا باشد و در عين حال سوء استفاده از آن ممكن است موجب اختلاف امنيت عمومي گردد و نظر به اين كه دول ت هاي امضاء كننده اين قرارداد علاقمند هستند كه از تصادم اجتناب نموده و همكاري بين ملل و مردم را كه آرامش و امنيت جهان متكي به آن است توسعه بدهند لذ ا دول امضاء كننده ذيل نسبت به پاره اي اصول و ترتيبات براي اين كه هواپيمايي كشوري بين المللي در وضع مطمئن و منظم توسعه يابد توافق حاصل كردند همچنين توافق حاصل نمودند كه سرويس هاي حمل ونقل هواپيمايي بين المللي ممكن است براساس تساوي موقعيت استقرار يافته و با اصول محكم اقتصادي عمل نمايد بنابر مراتب مزبور اين قرارداد را به اين منظور منعقد نمودند.

قسمت اول- ناوبري هوايي

فصل اول- اصول كلي و اجراي قرارداد

حق حاكميت

ماده 1- كشورهاي متعاهد قبول دارند كه هر كشور حق حاكميت تام و مطلق نسبت به فضاي مافوق قلمرو خود دارد. قلمرو

ماده 2- در نظر اين قرارداد قلمرو يك كشور عبارت خواهد بود از اراضي و آب هاي ساحلي متصل به آن كه تحت حاكميت يا قيموميت، حمايت و يا تحت الحمايگي آن قرار دارد.

١٩۴٧ با توجه به بند ب ماده ٩١ اين پيمان /۴/ ١ - پيمان شيكاگو در تاريخ ۴ با تصويب از طرف بيست و شش آشور عضو لاز مالاجراء گرديده است.

قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات ب ينالمللي هواپيمايي آشوري در جلسه س يام تيرماه ١٣٢٨ به تصويب مجلس رسيده است. قرارداد ب ينالمللي هواپيمايي آشوري مورخ ١۶ آذرماه ١٣٢٣ مطابق هفتم دسامبر ١٩۴۴ مشتمل بر بيست و دو فصل و نود و شش ماده و پروتكل اضافي متضمن ماده ٩٣ مكرر مورخ ١۵ ارديبهشت ١٣٢۶ مطابق ششم مي ١٩۴٧ و قرارداد ترانزيت هواپيمايي آشوري مورخ ١۶ آذرماه ١٣٢٣ مطابق با ٧ دسامبر ١٩۴۴ مشتمل بر شش ماده را آه در تاريخ آذر ١٣٢٣ مطابق ٧ دسامبر ١٩۴۴ به امضاء رسيده، تصويب شده است.

هواپيماهاي دولتي و كشوري 2

ماده 3- الف- اين قرارداد فقط شامل هواپيماهاي كشوري خواهد بود و درباره هواپيماهاي دولتي قابل اجرا نم يباشد. ب- هواپيماهايي كه در خدمات نظامي و گمركي و شهرباني به كار بده شوند هواپيماهاي دولتي محسوب خواهند شد. ج- هيچ هواپيماي دولتي يك كشور متعاهد نبايد بدون اجازه يا به وسيله موافقتنامه مخصوص يا طور ديگر طبق شرايط آن بر فراز قلمرو كشور ديگر پرواز نمايد و يا در آنجا فرود بيايد. د- كشورهاي متعاهد تعهد مي نمايند كه هر موقع مقرراتي براي هواپيماهاي دولتي خود وضع بكند تأمين سلامتي هوانوردي كشوري را مراعات نمايند.

سوء استفاده از هواپيمايي كشوري

ماده 4- هر كشور متعاهدي موافقت م ينمايد كه هواپيماهاي كشوري به منظور انجام مقاصدي كه با مقررات اين قرارداد مغايرت داشته باشد مورد استفاده قرار ندهد.

فصل دوم- پرواز بر فراز قلمرو كشورهاي متعاهد

حق پرواز خارج از برنامه

ماده 5- هر يك از كشورهاي متعاهد موافقت مي نمايد كه كليه هواپيماهاي ساير كشورهاي متعاهد كه در سرويس هواپيمايي بين المللي اشتغال نداشته باشند حق دارند به شرط رعايت مقررات اين قرارداد بر فراز قلمرو آن پرواز نمايند و يا به طور ترانزيت بدون توقف از آنجا عبو ر كنند و همچنين بدون احتياج به كسب اجاره قبلي براي مقصودهاي غيرتجارتي به آنجا فرود بيابند به شرط اين كه كشوري كه بر فراز آن پرواز به عمل مي آيد حق درخواست فرود آمدن را از هواپيما داشته باشد معهذا هر يك از كشورهاي متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه به جهت تأمين سلامت پرواز از هواپيمايي كه مايل به عزيمت به نواحي غيرقابل عبور و يا نواحي كه تسهيلات هواپيمايي به قدر كافي در آنجا وجود ندارد بخواهد كه راه معيني را طي نمايد و يا اين كه اجازه مخصوص براي اين قبيل پروازها تحصيل كند و چنين هواپيما هر گاه مسافر بار – يا پست براي كرايه يا اجرت پرواز مسافر بار و پستي كه در سرويس هاي منظم بين المللي هستند داشته باشد به شرط رعايت مقررات ماده 7 حق دارد كه مسافر و بار و پست بگيرد و پياده كند مشروط بر اين كه هر كشوري كه در آنجا اين مسافرين پست و بارها گرفته يا پياده مي شوند حق داشته باشد كه نظامات شرايط و محدوديت هايي را كه لازم م يداند تحميل نمايد.

٢ - مقاول هنامه راجع به اصلاح آنوانسيون هواپيمايي ب ينالمللي آشوري (ماده ٣

١٣۶٣ در مونترال به امضاء رسيده /٢/ مكرر) در تاريخ ١٠ مي ١٩٨۴ مطابق با ٢٠ است.

مقاوله مذآور پس از توديع يكصد و دو سند تصويب لاز مالاجراء خواهد گرديد در حاليكه تاآنون تعداد ٧٩ آشور آن را تصويب آرد هاند (به همين مجموعه مراجع ه گردد).

پرواز بر حسب برنامه

ماده 6- هيچ سرويس هواپيمايي بين المللي حق ندارد كه در كشور متعاهد ديگر عمل نمايد مگر اين كه اجازه مخصوص و يا اجازه ديگر از آن كشور داشته و مطابق شرايط چنين اجازه و يا اختياري پرواز نموده باشد.

كاپوتاژ

ماده 7- هر يك از كشورهاي متعاهد حق خواهد داشت كه از صدور اجازه به هواپيماي ساير كشورهاي متعاهد كه جهت حمل ونقل به مسافر يا پست و يا كالا در مقابل كرايه يا اجرت از يك نقطه به نقطه ديگر در قلمرو خود مبادرت به پرواز مي كند امتناع نمايد و نيز متعهد مي گردد كه داخل هيچ گونه ترتيباتي نشود كه صريحاً چنين حقي انحصاري به كشور ديگر يا شركت هواپيمايي كشور ديگر بدهد و نيز چنين حق انحصاري را از كشور ديگر براي خود تحصيل ننمايد.

هواپيماي بدون خلبان

ماده 8- هيچ هواپيمايي كه قادر به پرواز بدون خلبان باشد نبايد بدون اجازه مخصوص و طبق مقررات آن اجازه بر فراز كشورهاي متعاهد ديگر بدون خلبان پرواز نمايد هر كشوري متعاهد تعهد مي نمايد كه پرواز چنين هواپيمايي بدون خلبان را در نواحي كه براي پرواز هواپيماهاي كشور آزاد مي باشد تحت كنترل قرار دهد به طوري كه خطري از اين راه متوجه هواپيماهاي كشوري نشود.

مناطق ممنوعه

ماده 9- الف- هر كشوري متعاهد مي تواند از نظر ضرورت نظامي و يا تأمين سلامت عمومي به طور متحدالشكلي پرواز هواپيماهاي ساير كشورها را در پاره اي مناطق قلمرو خود محدود نموده و يا ممنوع نمايد به شرط اين كه در اجراي اين منظور هيچ گونه تبعيضي بين هواپيماهاي آن كشور و هواپيماهاي ساير كشورهاي متعاهد كه در سرويس هاي منظم هواپيمايي بي ن المللي اشتغال داشته باشند قايل نگردد چنين مناطق ممنوعه بايستي از نظر موقعيت و مساحت و وسعت توجيهاً طوري باشد كه بدون جهت مشكلاتي براي هوانوردي ايجاد ننمايد.

مشخصات چنين مناطق ممنوعه در قلمرو يك كشور متعاهد و همچنين هر نوع تغييراتشان بايد به اسرع اوقات به ساير كشورهاي متعاهد و به سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي ابلاغ كرد.

ب- هر كشور متعاهدي همچنين اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در موارد استثنايي و در موقع خطر و يا از نظر تأمين سلامت عمومي در صورت تأثير فوري موقتاً پرواز هواپيماها را در سراسر قلمرو خود و يا در منطقه مخصوص و ممنوعه نمايد به شرط اين كه اي ن گونه محدوديت ها يا ممنوعي تها بدون رعايت مليت و تبعيض شامل كليه هواپيماهاي ساير كشورها بشود.

ج- هر كشور متعاهد مي تواند طبق شرايطي كه تعيين م ينمايد از هر هواپيمايي كه داخل در مناطق مذكور در بند فوق مي شود بخواهد كه در فرودگاهي كه در قلمرو خود معين مي نمايد به محض اين كه عملاً ممكن باشد فرود بيايد.

فرودآمدن در فرودگاه گمركي

ماده 10 - به استثناي مواردي كه تحت مقررات اين قرارداد يا اجازه مخصوص هواپيماها مي توانند از فراز قلمرو يك كشور متعاهد بدون فرود آمدن پرواز نمايند هر هواپيمايي كه داخل قلمرو يك كشور متعاهد مي گردد بايد در صورتي كه نظامات آن كشور مقرر داشته باشد در فرودگاهي كه براي مقاصد گمركي و ساير بازرسي ها تعيين شده فرود بيايد و در موقع مراجعت از قلمرو يك كشور متعاهد هم باي د از چنين فرودگاهي عزيمت نمايد.

مشخصات تمام فرودگاه هايي كه براي اين منظور تعيين شده اند توسط آن كشور به چاپ رسيده و به سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي كه به موجب قسمت دوم اين قرارداد مقرر شده براي توزيع بين تمام كشورهاي متعاهد فرستاده مي شود.

قابل اجرا بودن نظامات هوايي

ماده 11 - به شرط رعايت مقررات اين قرارداد قوانين و نظامنامه هاي يك كشور متعاهد راجع به ورود و خروج هواپيماهايي كه در هواپيمايي بين المللي هستند و يا راجع به هوانوردي و حمل اين گونه هواپيماها بدون از نظر مليت درباره كليه هواپيماهاي كشورهاي متعاهد قابل اجرا خواهد بود و هواپيما مكلف است هنگام ورود يا خروج و يا در مدتي كه در قلمرو آن كشور است قوانين و نظامات فوق را مراعات نمايد.

مقررات هوايي

ماده 12 - هر كشور متعاهد تعهد مي نمايد تدابيري اتخاذ نمايد كه هر هواپيمايي كه بر فراز قلمرو آن به پرواز يا مانور مبادرت م يكند و هر جا هواپيمايي كه علامت تابعيت آن كشورزا دارا مي باشد در هر كجا كه هست مقررات و نظامات مربوط به پرواز و مانور هواپيما را در آنجا معمول است مراعات نمايد.

هر كشور متعاهدي تعهد مي نمايد كه نظامات هوايي خود را تا هر اندازه كه امكان داشته باشد در اين موضوع با آن هايي كه به موجب مقررات اين قرارداد گاهگاهي وضع م يگردد تطبيق بدهد.

هر كشور متعاهدي تعهد م يكند كليه كساني را كه چنين مقررات جاريه را نقض نمايند مورد تعقيب قرار دهد.

نظامات ورود و ترخيص

ماده 13 - قوانين و نظامات يك كشور متعاهد راجع به اجازه ورود و خروج در قلمرو آن كشور در مورد مسافرين - عملجات هواپيما و بار از قبيل نظامات مربوط به ورود- ترخيص- مهاجرت- گذرنامه- گمرك قرنطين بايد از طرف مسافرين و عملجات و نسبت به بارها در هنگام ورود و خروج و در تمام مدتي كه هواپيما در قلمرو آن كشور است مراعات گردد.

جلوگيري از انتشار امراض

ماده 14 - هر كشور متعاهدي موافقت دارد كه براي جلوگيري از انتشار و يا تيفوس (مسري ) آبله - تب زرد - طاعون و ساير بيماري هاي واگيردار به وسيله هواپيما تدابير مؤثري كه در هر مورد لازم بداند اتخاذ كند و براي اين منظور كشورهاي متعاهد يا بنگاه هاي وابسته به نظارت بين المللي در خصوص تدابير صحي كه نسبت به هواپيما قابل اجرا مي باشد مرتباً مشاوره خواهند نمود چنين مشاوره اي نسبت به اجراي هر قرارداد بين المللي كه در اين موضوع وجود دارد و ممكن است كشورهاي متعاهد آن را امضاء نموده باشند خللي وارد سازد.

عوارض فرودگاه و نظاير آن

ماده 15 - هر فرودگاهي كه در يك كشور متعاهد براي استفاده عمومي هواپيماهاي ملي آن كشور آزاد باشد به شرط رعايت مقررات ماده 6 با شرايط مساوي براي استفاده هواپيماهاي كليه كشورهاي متعاهد آزاد خواهد بود اين شرايط مساوي در مورد استفاده هواپيماهاي كشور متعاهد از كليه تسهيلات هوانوردي من جمله راديو و سرويس هاي هواشناسي كه براي استفاده عمومي و به منظور تأمين سلامت و سرعت هوانوردي مقررات نيز اجرا خواهد گرديد.

هر عوارضي كه يك كشور متعاهد براي استفاده از چنين فرودگاه ها و تسهيلات هوانوردي به وسيله هواپيماهاي كشورهاي متعاهد ديگر تحميل و يا اجازه تحميل آن را م يدهد نبايد در موارد ذيل بيشتر باشد.

الف- نسبت به هواپيمايي كه در سرويس هاي منظم بين المللي اشتغال ندارند از ميزان عوارضي كه هواپيماي مشابه ملي آن كشور كه در سرويس هاي مشابه عمل م يكند پرداخت مي نمايند.

ب- نسبت به هواپيمايي كه در سرويس هاي منظم بين المللي اشتغال دارند از ميزان عوارضي كه هواپيماي مشابه ملي آن كشور كه در سرويس هاي مشابه عمل مي كند پرداخت مي نمايند.

تمام اين گونه عوارض بايد چاپ شده و به سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري فرستاده شود مشروط بر اين كه هر گاه يك كشور ذ ي نفع نسبت به عوارضي كه براي استفاده از فرودگاه و تسهيلات آن مقرر شده اعتراض نمايد از طرف شوراي سازمان در اين موضوع راپورت داده و سفارش هاي خود را براي اجرا به كشور يا كشورهاي مربوط ابلاغ خواهد كرد.

هيچ گونه مخارج و تحميلات و عوارض از طرف هيچ يك از كشورهاي متعاهد منحصراً براي حق ترانزيت از فراز قلمرو آن يا ورود و خروج هيچ هواپيماي يك كشور متعاهد يا اشخاص و يا اموال موجوده در آن عمل نخواهد شد.

بازرسي هواپيما

ماده 16 - مقامات صلاحيت دار هر يك از كشورهاي متعاهد حق خواهند داشت كه بدون تأخير غيرموجه هواپيماهاي ساير كشورهاي متعاهد را هنگام ورود و يا خروج بازرسي نموده و گواهينامه ها و ساير مدارك مشروحه در اين قرارداد را بازرسي نمايد.

فصل سوم- تابعيت هواپيما

تابعيت هواپيما

ماده 17 - هر هواپيما تابعيت كشوري را دارد كه در آنجا به ثبت رسيده است.

ثبت دوگانه

ماده 18 - هيچ هواپيمايي را نمي توان قانوناً در بيش از يك كشور به ثبت رسانيد ليكن ثبت آن ممكن است از يك كشور به كشور ديگر تغيير پيدا كند.

قوانين ملي راجع به ثبت

ماده 19 - ثبت يا انتقال ثبت هواپيما در هر كشور متعاهد طبق قوانين و مقررات آن كشور انجام خواهد يافت. علامت گذاري

ماده 20 - هر هواپيمايي كه در سرويس هوانوردي بي نالمللي اشتغال دارد بايد داراي علايم تابعيت كشور متبوعه خود باشد. گزارش ثبت

ماده 21 - هر يك از كشورهاي متعاهد متعهد مي نمايد كه اطلاعات راجع به ثبت و مالكيت هر هواپيماي مخصوصي را كه در آن كشور به ثبت

رسيده است به موجب درخواست آناً به ساير كشورهاي متعاهد و يا به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال دارد به علاوه هر يك از كشورهاي متعاهد گزارش هايي به سازمان هواپيمايي كشوري طبق مقرراتي كه سازمان وضع خواهد كرد مي دهد . گ زارش هاي مزبور متضمن اطلاعات مربوطه اي كه ممكن است در دسترس قرار داد و راجع به مالكيت و كنترل هواپيمايي كه در آن كشور به ثبت رسيده و معمولاً در سرويس هاي هواپيمايي بين المللي اشتغال دارند خواهد بود اطلاعاتي كه بدين ترتيب به وسيله سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي به دست مي آيد بر حسب تقاضاي ساير كشورهاي متعاهد در دسترس آنها گذارده خواهد شد.

فصل چهارم

تدابير به منظور تسهيل

هوانوردي تسهيل مراسم تشريفات

ماده 22 - هر كشور متعاهدي موافقت مي نمايد كه تدابير عملي را از راه وضع نظامات مخصوص و يا به وسايلي ديگر به من ظور تسهيل و تسريع هوانوردي هواپيماها بين قلمرو كشورهاي متعاهد و براي جلوگيري از تأخيرات غيرضروري هواپيما و عملجات و مسافرين و بار آن مخصوصاً ضمن اجراي قوانين مربوط به مهاجرت و قرنطينه و گمرك و ترخيص اتخاذ نمايد.

مقررات گمركي و مهاجرت

ماده 23 - هر كشور متعاهدي متعهد مي گردد كه تا آنجايي كه عملي مي داند طرز اجراي مقررات گمركي و مهاجرت را كه در هوانوردي بين المللي تأثير دارد به موجب ترتيباتي كه ممكن است طبق اين قرارداد هر چند وقت به چند وقت وضع و يا پيشنهاد شود برقرار سازد هي چيك از مقررات اين قرارداد مانع ايجاد فرودگا ههاي بدون گمرك نخواهد بود.

عوارض گمركي

ماده 24 - الف- هواپيمايي كه در رفت و آمد و يا عبور از قلمرو كشور متعاهد ديگر پرواز مي نمايد با رعايت مقررات گمركي آن كشور موقتاً بدون پرداخت عوارض اجازه ورود به او داده خواهد شد. سوخت روغن هاي ماشين، قطعات يدكي لوازم معمولي و انبارهايي كه در هواپيماهاي يك كشور متعاهد است و در موقع ورود و بعد از حقوق با خود حمل نمايد از عوارض گمركي و مخارج تفتيش و ساير حقوق و عوارض محلي معاف خواهد بود.

اين معافيت شامل هر مقدار از اجناسي كه از هواپيما خارج مي شود نمي گردد مگر به موجب مقررات گمركي كشور متوقف فيها كه ممكن است مقرر بدارد. (اجناس مزبور تحت نظارت گمركي قرار گيرد.)

ب- قطعات يدكي و تجهيزات كه به وسيله هواپيماي كشور متعاهد براي الحاق به هواپيما و يا استفاده به وسيله هواپيماي آن كشور كه در سرويس هوانوردي بين المللي شركت دارد داخل قلمرو كشور متعاهد ديگر مي شود از عوارض گمركي معاف م ي باشد ولي اين اشياء مشمول مقررات كشور مزبور خواهد بود كه ممكن است مقرر دارد تحت نظارت و بازرسي گمرك قرار گيرد.

هواپيما در مخاطره

ماده 25 - هر كشور متعاهدي به عهده مي گيرد تا آنجايي كه عملي بداند اقداماتي جهت مساعدت با هواپيمايي كه در قلمرو آن كشور دچار خطر مي گردند به عمل آورد و همچنين به مالكين هواپيما يا مقامات كشوري كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده با نظارت مقامات مربوطه خود اجازه دهد كه عنداللزوم تدبيري جهت مساعدت به هواپيما معمول دارند هر كشور متعاهد براي جستجوي هواپيماي مفقودالاثر تشريك مساعي خواهد نمود. اين قبيل تشريك مساعي به طور هماهنگ و به وسيله اتخاذ تدابيري خواهد بود كه گاه گاه به موجب اين قرارداد ممكن است سفارش شود.

رسيدگي به حادثه ها

ماده 26 - چنانچه حادثه اي براي يك هواپيماي كشور متعاهدي در قلمرو كشور متعاهد ديگري رخ دهد و موجب مرگ يا جراحت شديد شود و يا ظاهر گردد كه نقص فاحش فني در هواپيما با تسهيلات هوانوردي بوده كشوري كه در آنجا اين حادثه اتفاق افتاده علل حادثه را طبق مقرراتي كه ممكن است از طرف سازمان هواپيمايي كشوري سفارش شود در حدود قوانين خود تحقيق خواهد نمود و به كشوري كه هواپيما در آنجا ثبت شده اجازه داده خواهد شد كه ناظريني براي حضور در بازرسي به آن كشور اعزام نمايد . كشور تحقيق كننده گزارش امر و نتايج تحقيقات خود را به كشور ذ ينفع ابلاغ خواهد نمود.

مصونيت از توقيف به عنوان دعواي ثبت اختراع

ماده 27 - الف- در مواقعي كه هواپيماي كشور متعاهدي در حمل ونقل هوايي بي نالمللي اشتغال دارد و با اجازه به قلمرو كشور ديگر وارد شد و يا از آنجا به طور ترانزيت عبور مي كند اعم از اين كه در آن كشور فرود بيايد يا نه به عنوان اين كه ساختمان و مكانيسم و قطعات اضافي يا عمليات هواپيما با هر گونه ثبت اختراع (ثبانت) و نقشه و مدلي كه قانوناً از طرف كشوري كه هواپيما داخل آن گرديده اعطا شده يا در آنجا به ثبت رسيده است تطبيق نمي كند مورد هيچ گونه ضبط و بازداشت قرار نخواهد گرفت و همچنين هر نوع دعوا از هر قبيل و يا هر نوع مداخله از طرف آن كشور يا هر شخصي كه در آنجا مقيم است به استناد يكي از عناوين فوق الذكر بر عليه مالك يا راننده هواپيما به عمل بيايد مسموع و پذيرفته نشده و موجب توقيف هواپيما نخواهد گرديد.

و نيز موافقت حاصل است كه هيچ گونه وجه الضماني براي مصونيت از معافيت هاي نامبرده (ضبط و توقيف هواپيما ) در هيچ موردي از طرف كشوري كه هواپيما وارد آنجا شده است مطالبه نگردد.

ب- مقررات بند (الف) اين ماده شامل ذخيره قطعات يدكي و لوازمات مربوط هواپيما و حتي استفاده يا نصف آنها ضمن تعمير هواپيماي يك كشور متعاهد در قلمرو هر كشور متعاهد ديگر خواهد بود مشروط بر آن كه هر گونه لوازمات و قطعات يدكي كه در هواپيما موجود است در داخل آن كشور فروخته يا توزيع نگردد و يا قطعاتي كه براي اين منظور به هواپيما برده مي شود از آن كشور به كشور ديگري به منظور تجارت صادر نشود.

ج- مزاياي اين ماده فقط شامل كشورهايي خواهد بود كه در اين قرارداد شركت دارند و يا ...

-1 كشورهاي عضو قرارداد بي نالمللي راجع به حمايت اموال صنعتي و مواد اصلاح شده آن قرار دارد.

-2 كشورهايي كه قوانين ثبت اختراع وضع نموده اند كه به وسيله آن اختراعات متعلق اتباع كشورهاي متعاهد كه در اين قرارداد شركت دارند كاملاً حمايت م يشوند.

تسهيلات هوانوردي و سيست مهاي متحدالشكل

ماده 28 - هر كشور متعاهدي متعهد م يگردد كه حت يالامكان

الف- در قلمرو خود فرودگاه ها و ايستگاه هاي بي سيم و ايستگاه هاي هواشناسي و ساير تسهيلات هوانوردي جهت تسهيل ح مل ونقل هوايي بين المللي به طور متحدالشكل مطابق دستورالعملي كه گاه به گاه به موجب اين قرارداد توصيه و يا وضع مي شود فراهم سازد.

ب- وسايل ارتباطات متحدالشكل هر رمزها و علايم و علامات مخابراتي و نورافكن ها و ساير قواعد را از روي ميزان صحيح و مشخص مانند كتاب رمز و كتاب علايم كه گاه به گاه طبق اين قرارداد ممكن است توصيه و يا وضع گردد قبول و به موقع عمل بگذارد.

ج- در اقدامات بين المللي به منظور طبع و نشر نقشه ها و علايم هوانوردي كه طبق موازين مقرره در اين قرارداد گاه به گاه ممكن است سفارش و يا مقرر گردد و تشريك مساعي نمايد.

فصل پنجم

شرايطي كه بايد از طرف هواپيما مجري شود

اسنادي كه در هواپيما موجود است

ماده 29 - هر هواپيماي كشور متعاهدي كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارد بايستي اسناد و مدارك ذيل را طبق مقررات اين قرارداد با خود همراه داشته باشد.

الف- گواهينامه ثبت آن

ب- گواهينامه قابليت پرواز آن

ج- پروانه هاي لازم جهت هر يك از عمليات هواپيما

د- دفتر روزنامه مسافرت هواپيما

ه- چنانچه دستگاه ب يسيم در آن هواپيما نصب شده باشد پروانه ب يسيم آن

و- صورت اسامي و محل عزيمت و مقصد آن چنانچه مسافر داشته باشد

ز- دفترچه و اظهارنامه حاوي جزييات و مشخصات بار در صورتي كه حامل بار باشد.

تجهيز راديويي هواپيما

ماده 30 - الف- هواپيماي كشور متعاهدي در داخل و يا بر فراز قلمرو كشور متعاهدي ديگر فقط در صورتي مي تواند دستگاه ب يسيم فرستنده با خود داشته باشد كه پروانه نصب دستگاه مزبور از طرف مقامات صلاحيتدار كشوري كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده صادر گرديده باشد.

گواهينامه هاي قابليت پرواز

ماده 31 - هر هواپيمايي كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارد بايد داراي گواهينامه قابليت پرواز باشد اين گواهينامه ها بايد از طرف مقامات صلاحيت دار كشوري كه هواپيما در آن جا به ثبت رسيده است صادر و معتبر شناخته شده باشد.

جوازهاي كاركنان هواپيما

ماده 32 - الف- خلبان هر هواپيما و ساير عملجات مأمور پرواز كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارند بايد داراي گواهينامه هاي صلاحيت و پروانه هايي كه از طرف كشوري كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده صادر و معتبر شناخته شده باشد.

ب- هر كشور متعاهدي اين حق را براي خود محفوظ خواهد داشت كه از شناسايي گواهينامه هاي صاحيت كه از طرف كشور متعاهد ديگر به اتباع وي به منظور پرواز بر قلمرو خود اعطاء شده باشد خودداري نمايد.

شناسايي گواهينامه ها و پروان هها

ماده 33 - گواهينامه هاي قابليت پرواز و گواهينامه هاي صلاحيت و اجازه هايي كه از طرف كشور متعاهدي كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده صادر و يا معتبر شناخته شده از طرف ساير كشورهاي متعاهد به رسميت شناخته خواهد شد مشروط بر اين كه شرايط و مقررا تي كه طبق آن گواهينامه ها با پروانه هاي نامبرده صادر و يا معتبر شناخته شده با حداقل استانداردهايي كه ممكن است گاه گاه طبق اين قرارداد وضع شود برابر يا بالاتر باشد.

دفتر روزانه مسافرت هواپيما

ماده 34 - براي هر هواپيمايي كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارد دفتر روزانه مسافرت تنظيم خواهد شد كه در اين خصوصيات هواپيما و عملجات و هر مسافرت آن به ترتيبي كه گاه گاه طبق اين قرارداد ممكن است وضع شود ثبت خواهد گرديد.

محدوديت هاي حمل بار

ماده 3- (الف- هيچ گونه مهمات و لوازمات جنگي نبايد داخل و يا بر فراز قلمرو كشوري به وسيله هواپيمايي كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارد حمل گردد مگر با اجازه آن كشور هر كشوري مقرراتي وضع خواهد كرد كه چه كالايي جزو مهمات و لوازمات جنگي از نظر اين ماده محسوب مي گردد رعاي تهاي لازمه خواهد شد كه مقررات مزبور با توصيه هايي كه گاه به گاه سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي ممكن است در اين موضوع بنمايد متحدالشكل باشد.

ب- هر كشور متعاهدي اين حق را براي خود محفوظ خواهد داشت كه به منظور تأمين نظم عمومي يا سلامت همگاني حمل اشياء ديگري را غير از آنچه در بند (الف) ذكر شده به كشور يا بر فراز قلمرو خود منع يا محدود سازد مشروط بر اين كه در اين مورد هيچ گونه تبعيضي بين هواپيماي ملي خود كه در سرويس هوانوردي بين المللي اشتغال دارد و هواپيماي كشورهاي ديگر كه در اين سرويس مشغول هستند قايل نگردد و نيز مشروط بر اين كه هيچ نوع محدوديتي كه ممكن است مداخله در حمل و استفاده لوازماتي كه براي كار و يا پرواز هواپيما و يا تأمين سلامتي مسافرين و كاركنان لازم است تحميل ننمايد.

ادوات عكسبرداري

ماده 36 - هر كشور متعاهدي م يتواند استعمال ادوات عكسبرداري را بر فراز قلمرو خود در هواپيما ممنوع ساخته و يا تحت قواعدي قرار بدهد.

فصل ششم- يكنواخت بودن عمليات هوانوردي در سفارشات مربوط به آن قبول ترتيبات متحدالشكل عمليات هوانوردي ماده 37 - هر كشور متعاهدي به عهده مي گيرد كه براي نيل به اعلا درجه ممكنه در امر اتحاد شكل نظامات و استاندارد و ترتيبات و سازمان مربوط به هواپيما و كاركنان و خطوط هوايي و سرويس هاي كمكي و در كليه مسايلي كه چنين هماهنگي را در امر هوانوردي تسهيل و يا اصلاح خواهد نمود تشريك مساعي نمايد.

براي اين منظور سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي گاه به گاه در مواقع لزوم استانداردهاي بين المللي را قبول و چرخ و تعديل خواهد كرد و عمليات و ترتيبات مربوط به موارد زير را به كشورهاي عضو سفارش خواهد نمود.

الف- طريق ارتباط و معاضد تهاي هوانوردي از جمله علام تگذاري روز زمين.

ب- مشخصات فرودگاه ها و مناطقي كه هواپيما در آن جا پايين مي آيد.

ج- قانون هواپيما و نظارت حمل ونقل هوايي و عمليات مربوط به نظارت رانندگي در هوا.

د- صدور پروانه جهت رانندگان و كارمندان فني هواپيما.

ه - قابليت پرواز هواپيما.

و- ثبت و تشخيص نوع هواپيما.

ز- جمع آوري و مبادله اطلاعات هواشناسي.

ح- دفاتر روزانه هواپيما.

ط- نقشه جات و جدو لهاي هواشناسي.

ي- كمك به هواپيما در حال خطر و رسيدگي به حوادث و از اين قبيل مسايلي كه با سلامتي و نظم و حسن جريان هوانوردي مربوط بود و گاه به گاه ممكن است ضروري و مناسب به نظر برسد. 3

عدول از استانداردها و ترتيبات بي نالمللي

ماده 38 - چنانچه براي كشوري نيز عملي باشد كه از هر حيث يكي از استانداردها و ترتيبات بين المللي فوق الذكر را رعايت نمايد و نظامات و يا عمليات خود را با يكي از استانداردها با ترتيبات اصلاح شده بين المللي كاملاً وفق دهد يا لازم بداند كه از نظامات يا عملياتي پيروي كند كه در يك مورد به خصوص از آنهايي كه به وسيله استانداردهاي بين المللي معين شده تفاوت داشته فوراً مراتب را به اطلاع سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي خواهد رسانيد. هر گاه اصلاحاتي در استانداردهاي بين المللي به عمل آيد كشوري كه اصلاحات مناسب را در نظامات يا عمليات خود به عمل نياورد بايد به شوري در ظرف شصت روز از تصويب اصلاح استانداردهاي بي نالمللي اطلاع داده يا اقدامي را كه پيشنهاد م ي نمايد معين سازد. در چنين صورتي شوري به فوربت اختلافي را كه بين يك يا چند استانداردهاي بين المللي و ترتيبات مشابه ملي آن كشور مي باشد به اطلاع تمام كشورهاي ديگر خواهد رسانيد.

٣ - در اجراي اين ماده تاآنون ١٨ ضميمه آنوانسيون شيكاگو توسط ايكائو

تنظيم و منتشر شده است، عناوين ضمايم فوق به شرح ذيل م يباشد:

ضميمه شماره ١- صدور گواهينام هها

ضميمه شماره ٢- مقررات هوانوردي

ضميمه شماره ٣- خدمات هواشناسي لازمه ناوبري هوايي ب ينالمللي

ضميمه شماره ۴- نقش ههاي هوانوردي

ضميمه شماره ۵- واحدهاي اندازه گيري مورد استفاده در عمليات زميني و هوايي

ضميمه شماره ۶- عمليات هواپيماها

ضميمه شماره ٧- تابعيت و علايم ثبت هواپيماها

ضميمه شماره ٨- صلاحيت پرواز هواپيماها

ضميمه شماره ٩- تسهيلات

ضميمه شماره ١٠ - ارتباطات هوانوردي

ضميمه شماره ١١ - خدمات ترافيك هوايي

ضميمه شماره ١٢ - تجسس و نجات

ضميمه شماره ١٣ - بازرسي سوانح هواپيماها

ضميمه شماره ١۴ - فرودگا هها

ضميمه شماره ١۵ - خدمات اطلاعات هوانوردي

ضميمه شماره ١۶ - حفاظت محيط زيست

ضميمه شماره ١٧ - حفاظت هواپيمايي آشوري ب ينالمللي در برابر اعمال مداخلات غيرقانوني ضميمه شماره ١٨ - حم لونقل بي خطر آالاهاي خطر

ناك از طريق هوايي

ظهرنويسي گواهينامه ها و پروانه ها

ماده 39 - الف- هواپيمايي يا قسمتي از آن كه نسبت به آن يك قاعده يا ميزان بين المللي راجع به قابليت پرواز وجود دارد در هر صورت نتواند كه در موقع اخذ گواهينامه آن را با استانداردهاي بين المللي انطباق دهد جزييات كامل عدم انطباق را در پشت گواهينامه صلاحيت پرواز قيد نموده و يا روي ورقه جداگانه نوشته و پيوست گواهينامه مزبور نمايد.

ب- هر شخص كه داراي پروانه اي باشد كه كاملاً با شرايط مقرره در استانداردهاي بين المللي راجع به طبقه بندي پروانه يا گواهينامه مزبور وفق ندهد جزييات كامل عدم انطباق را در پشت پروانه درج نموده و يا روي ورقه جداگانه نوشته و ضميمه پروانه خواهد نمود.

اعتبار گواهينامه يا پروانه هاي ظهرنويسي شده

ماده 40 - هيچ هواپيما يا كاركنان آن كه داراي گواهينامه يا پروانه هايي باشد كه به ترتيب فوق ظهرنويس شده است نبايد در هوانوردي بين المللي شركت نمايد مگر با اجازه كشور يا كشورهايي كه هواپيما وارد قلمرو آن مي شود ثبت يا به كار بردن چنين هواپيما با قطعه گواهي شده آن در هر كشور ديگري غير از كشوري كه در آن گواهي شده است بسته به نظر و اختيار كشوري خواهد بود كه هواپيما با قطعه مربوط به آنج ا وارد شده است.

شناسايي استانداردهاي صلاحيت پرواز كنوني

ماده 41 - مقررات اين فصل شامل هواپيماها يا تجهيزاتي نخواهد بود كه نمونه يا نقشه آن براي گواهي در تاريخي قبل از انقضاي 3 سال از تاريخ وضع استاندارد بي نالمللي صلاحيت پرواز جهت چنين تجهيزات تسليم مقامات صلاحيت دار ملي شده باشد. شناسايي استانداردهاي كنوني راجع به صلاحيت كاركنان

ماده 42 - مقررات اين فصل شامل كاركناني كه اصولاً پروان ههاي آنها قبل از انقضاي يك سال از تاريخ تصويب به وي استانداردهاي بي نالمللي راجع به صلاحيت هوانوردي اين قبيل كاركنان صادر شده باشد نخواهد بود ولي در هر حال درباره كليه كاركناني كه مدت اعتبار پروان ههاي آنها پنج سال بعد از تاريخ تصويب استانداردهاي فوق باشد قابل اجرا خواهد بود.

قسمت دوم- سازمان هواپيمايي بين المللي

فصل هفتم- سازمان

نام و تركيب سازمان

ماده 43 - به موجب اين قرارداد سازماني موسوم به سازمان هوايي كشوري بين المللي تشكيل مي گردد اين سازمان مركب است از يك مجمع عمومي و يك شورا و تشكيلات ديگري كه ممكن است لزوم پيدا كند.

مقاصد

ماده 44 - هدفها و مقاصد سازمان عبارت است از توسعه اصول و امور فني هوانوردي بين المللي و تحكيم برنامه و پيشرفت حم ل ونقل هوايي بين المللي به طوري كه:

الف- سلامتي و توسعه منظم هواپيمايي كشوري بين المللي را در سراسر جهان تأمين سازد.

ب- فنون مربوط به طرح هواپيما و به كار انداختن هواپيما را به منظورهاي صل حجويانه تشويق نمايد.

ج- توسعه خطوط هوايي و فرودگا هها و تسهيلات هوانوردي را براي هواپيمايي كشوري بي نالمللي تشويق نمايد.

د- احتياجات مردم جهان را از لحاظ حمل ونقل هوايي سالم و منظم و مؤثر و مقرون به صرفه رفع نمايد.

ه- از اتلاف اقتصادي ناشي از رقابت غيرمعقول جلوگيري به عمل آورد.

و- حقوق كشورهاي متعاهد كاملاً رعايت شده و هر كشور متعاهدي فرصت مناسبي براي به كار انداختن شركت هاي هواپيمايي بين المللي داشته باشد.

ز- از تبعيض بين كشورهاي متعاهد خودداري شود.

ح- سلامتي پرواز را در هوانوردي بين المللي توسعه دهد.

ط- به طور كلي شؤون مربوط به هوانوردي كشوري بي نالمللي را توسعه دهد.

مركز دايمي

ماده 45 - مركز دايمي سازمان در محلي خواهد بود كه به وسيله جلسه نهايي مجمع موقتي سازمان موقت هواپيمايي كشوري بين المللي پيش بيني شده در موافقتنامه موقتي هواپيمايي كشوري بين المللي كه در 7 دسامبر 1944 در شيكاگو به امضاء رسيده تعيين مي گر دد اين مركز

ممكن است بنا به تصميم شوري موقتاً به جاي ديگري انتقال يابد. 4 اولين جلسه مجمع عمومي ماده 46 - به مجرد اين كه قرارداد به موقع اجرا درآيد شوراي موقتي سازمان موقت فو قالذكر اولين جلسه مجمع عمومي را در زمان و محلي كه شوراي مزبور تصميم بگيرد دعوت به تشكيل خواهد نمود.

اختيار قانوني

ماده 47 - سازمان در قلمرو هر كشور متعاهدي از اختيار قانوني كه ممكن است براي انجام وظايف آن ضرورت داشته باشد بهر همند خواهد شد در هر موردي كه با قانون اساسي و ساير قوانين كشور مربوطه مطابقت داشته باشد شخصيت حقوقي كاملي به سازمان اعطاء خواهد گرديد.

فصل هشتم

مجمع عمومي جلسات

مجمع عمومي و اخذ رأي

ماده 48 - الف- مجمع عمومي هر سال يك بار تشكيل جلسه خواهد داد و شورا جلسه مذكور را در زمان و محل مناسب تشكيل خواهد داد . جلسات فوق العاده مجمع عمومي ممكن است در هر موقع بنا به دعوت شورا و يا بر حسب تقاضاي ده كشور متعاهدي از دبيركل تشكيل يابد. 5 ١٣۵۴ در مونترال اصلاح گرديده است به همين مجموعه /۶/ ٤ - اين ماده در تاريخ ١۴ مراجعه فرماييد.

٥ - بند الف ماده ۴٨ در هشتمين و چهاردهمين اجلاس مجمع عمومي اصلاح گرديده بر مبناي اين اصلاحات مجمع عمومي هر سه سال يك بار و جلسه فو قالعاد ه براساس ١ اعضاء تشكيل م يگردد. به همين مجموعه مراجعه فرماييد. / درخواست ۵

ب- كليه كشورهاي متعاهدي به طوري تساوي حق دارند كه به جلسات مجمع نماينده اعزام دارند و هر كشور متعاهدي حق دادن يك رأي خواهد داشت. نمايندگان كشورهاي متعاهد ممكن است مشاورين فني به عنوان كمك همراه خود داشته باشند اين مشاورين در جلسات مجمع شركت جسته ولي حق دادن رأي ندارند.

ج- اكثريت كشورهاي متعاهد لازم خواهد بود تا حد نصاب براي تشكيل جلسات مجمع عمومي فراهم باشد به جز در مواردي كه اين قرارداد طوري ديگر مقرر م يدارد تصميمات مجمع بايد به اكثريت آراء اتخاذ گردد.

اختيارات و وظايف مجمع عمومي

ماده 49 - اختيارات و وظايف مجمع عمومي عبارت خواهد بود از:

الف- انتخاب رييس و صاحب مصبان ديگر در هر دوره اجلاسيه.

ب- انتخاب كشورهاي متعاهدي كه بايد در شورا نمايندگي داشته باشند طبق مقررات اصل نهم.

ج- بررسي گزارش هاي شورا و به عمل آوردن اقدام مقتضي در آن باب و اتخاذ تصميم به هر مسأله اي كه ار طرف شورا بدان ارجاع شده است.

د- تعيين نظامنامه داخلي خود و تأسيس كميسيون هاي فرعي كه ضروري يا مقتضي بداند.

ه- تصويب بودجه ساليانه و تعيين ترتيبات مالي سازمان به موجب مقررات فصل دوازده.

و- بررسي مخارج و تصويب حسا بهاي سازمان.

ز- احاله هر مسأل هاي كه در دايره عمل او باشد بنا به صواب ديد خود به شورا يا كميسيو نهاي فرعي و يا هر هيأت ديگر.

ح- اعطاي اختيارات و قدرت به شورا كه براي انجام وظايف سازمان ضروري يا مقتضي باشد و لغو يا اصلاح قدرت اعطايي در هر موقع.

ط- اجراي مقررات مربوط به فصل سيزده.

ي- مطالبه پيشنهادات براي ترميم يا اصلاح مقررات اين قرارداد و در صورت تصويب پيشنهادها توصيه آنها به كشورهاي متعاهدي به موجب مقررات فصل بيس تويكم.

ك- رسيدگي به هر مسأل هاي كه دايره عمل سازمان بوده و صريحاً به شورا احاله نشده باشد.

فصل نهم- شورا

تركيب و انتخاب شورا

7 مجمع عمومي خواهد بود و از بيس تويك كشور متعاهدي كه از طرف مجمع انتخاب ماده 50 - الف- شورا يك هيأت دايمي بوده و مسؤول 6 شده باشد مركب خواهد گرديد. انتخاب اعضاي شورا بدواً در اولين جلسه مجمع انجام يافته و سپس هر سه سال به سال تجديد خواهد شد و اعضايي كه بدين ترتيب انتخاب مي گردند اين مقام را تا انتخاب بعدي دارا خواهند بود.

٦ - بند ۵ ماده ۴٩ در سال ١٩۵۴ در هشتمين اجلاس مجمع عمومي اصلاح شده اس ت.

« بودج ههاي ساليانه » بر مبناي اين اصلاح به جاي عبارت بودجه ساليانه عبارت گذاشته شده است. به صفحه... همين مجموعه مراجعه فرماييد.

٧ - در سيزدهمين اجلاس مجمع عمومي ( ١٩۶١ ) ايكائو تعداد اعضاي شورا به ٢٧ نفر افزايش يافت. به صفحه... همين مجموعه مراجعه فرماييد.

- در هفدهمين اجلاس مجمع عمومي ( ١٩٧١ ) ايكائو تعداد اعضاي شورا به ٣٠ نفر افزايش يافت. به صفحه... همين مجموعه مراجعه فرماييد.

ب- در انتخابات اعضاء شورا مجمع عمومي به مسايل ذيل اهميت خواهند داد: -1 كشورهايي كه در زمره كشورهاي فوق نيستند اما در تدارك تسهيلات هوانوردي كشوري بين المللي سهم بزرگي دارند.

-2 كشورهايي كه در زمره كشورهاي فوق نيستند اما تعيين انتخابات كليه نواحي بزرگ جغرافيايي جهان را در شورا تأمين خواهد نمود هر محل خالي كه در شورا پيدا شود در اسرع اوقات ممكنه از طرف مجمع عمومي پر خواهد شد و هر كشور متعاهدي كه بدين ترتيب انتخاب شود براي بقيه دوره تصدي خود اين سمت را عهده دار خواهد بود.

ج- هيچ نماينده كشور متعاهدي در شوري نبايد در عمليات با سرويس حمل ونقل هوايي بين المللي شركت داشته و يا از لحاظ مالي در چنين سرويس ذي نفع باشد.

رييس شورا

ماده 51 - شورا رييس خود را براي يك دوره 3 ساله انتخاب خواهد نمود. رييس شورا ممكن است مجدداً انتخاب گردد مشاراليه حق رأي نخواهد داشت و نيز شورا بين اعضاي خود يك يا چند نايب رييس انتخاب خواهد نمود و اينها هنگامي كه به كفالت رييس شورا انجام وظيفه مي كنند حق رأيشان محفوظ خواهد ماند.

لازم نيست كه رييس كه رييس شورا حتماً از بين نمايندگان اعضاء شورا انتخاب گردد ليكن اگر نماينده كشور عضوي بدين سمت انتخاب گردد محل او در شورا خالي تلقي گرديده و كشور متبوع بدين سمت انتخاب گردد محل او در شورا خالي تلقي گرديده و كشور متبوع وي بايد نماينده ديگري به جاي او به شورا اعزام دارد.

وظايف رييس شورا عبارت خواهد بود از:

الف- انعقاد جلسات شورا و كميته حمل ونقل هوايي و كميسيون هوانوردي.

ب- انجام وظيفه به عنوان نماينده شورا.

ج- اجراي وظايفي كه شورا براي او تعيين مي كند به نمايندگي از طرف آن.

اخذ رأي در شورا

ماده 52 - تصميمات شورا مستلزم اين است كه به تصويب اكثريت اعضاء آن برسد شورا مي تواند نسبت به هر موضوع به خصوص اختيار (قدرت) به كميته اي مركب از اعضاء خود بدهد تصميمات كميته شورا را ممكن است كشور متعاهدي ذي نفعي براي پژوهش به شورا احاله نمايد.

شركت بدون حق رأي

ماده 53 - هر كشور متعاهدي مي تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات شورا و كميته ها و كميسيون هاي مربوطه هنگامي كه مسأله اي در آنجا مطرح مي باشد كه خصوصاً در منافع آن كشور تأثير دارد شركت جويد هيچ يك از اعضاي شورا هنگام رسيدگي به اختلاف نظري كه و ي يك طرف آن مي باشد حق رأي نخواهد داشت.

- در بيست و يكمين اجلاس مجمع عمومي ( ١٩٧۴ ) تعداد اعضاي شورا به ٣٣ نفر

افزايش يافت. به صفحه... همين مجموعه مراجعه فرماييد.

- در بيست و هشتمين اجلاس مجمع عمومي ( ١٩٩٠ ) ايكائو تعداد اعضاي شورا از ٣٣

نفر به ٣۶ نفر افزايش يافت آه پروتكل فوق تاآنون لاز مالاجراء نشده است.

- در بيس توهشتمين اجلاس مجمع عمومي ( ١٩٩٠ ) ايكائو تعداد اعضاي شورا از ٣٣

نفر به ٣۶ نفر افزايش يافت آه پروتكل فوق تاآنون لاز مالاجرا نشده است.

وظايف قيمومت اجباري شورا

ماده 54 - شورا

الف- گزارش هاي ساليانه تقديم مجمع عمومي خواهد نمود.

ب- دستورالعمل هاي مجمع را اجراء و وظايف و تعهداتي را كه به موجب آن قرار داد به عهده وي محول شده است انجام خواهد نمود.

ج- سازمان و نظامنامه داخلي خود را تعيين خواهد نمود.

د- وظايف كميته حمل ونقل هوايي را كه از بين اعضاء شورا انتخاب گرديده و در مقابل آن مسؤول خواهد بود تعيين و مشخص خواهد نمود.

ه- كميسيون هوانوردي را طبق مقررات فصل دهم تشكيل خواهد داد.

و- امور مالي سازمان را طبق مقررات فصل دوازدهم و پانزدهم اداره خواهد نمود.

ز- حقوق و مزاياي رييس شورا را تعيين خواهد نمود.

ج- يك رييس اجرا كه به نام دبيركل ناميده خواهد شد منصوب نموده و اقدام براي انتصاب كارمندان ديگري كه به موجب مقررات فصل يازده ممكن است لازم باشد به عمل خواهد آورد.

ط- اطلاعات مربوط به پيشرفت هوانوردي و به راه انداختن سرويس هاي هوايي بين المللي من جمله اطلاعات راجع به هزين ه هاي بهره برداري و جزييات مساعدت هاي مالي كه از وجود عمومي (بودجه دولتي) به شركت هاي هواپيمايي پرداخت مي گردد درخواست و جمع آوري و طبع نمايد.

ي- هر مورد نقض اين قرارداد و همچنين هر قصور در اجراي توصي هها يا تصميمات شورا را كشورهاي متعاهدي گزارش خواهد داد.

ك- هر مورد نقض اين قرارداد را به مجمع گزارش خواهد داد هنگامي كه يك كشور متعاهدي بعد از استحضار از يك چنين نقضي از به عمل

آوردن اقدام مقتضي در ظرف مدت مناسب قصور نموده باشد.

ل- استانداردهاي بين المللي و عمليات توصيه شده را به موجب مقررات فصل ششم اين قرارداد تعيين و كليه كشورهاي متعاهدي را از اقدامي كه به عمل آورده است مستحضر خواهد ساخت.

م- توصيه هاي كميسيون هوانوردي را به منظور اصلاح ضمايم (قسمت هاي ضميمه) تحت مطالعه قرار داده و نسبت به آن طبق مقررات فصل بيستم اقدام خواهد نمود:

ن- هر مسأله مربوط به اين قرارداد را كه كشور متعاهدي به آن احاله م ينمايد تحت مطالعه قرار خواهد داد. وظايف اختياري شورا

ماده 55 - شورا مي تواند:

الف- در هر مورد كه مناسب باشد و تجربه آن را مقتضي نشان دهد كميسيون هاي فرعي حمل ونقل هوايي را براساس تشكيلات محلي و غيره ايجاد و يك عده از كشورها يا شرك تهاي هواپيمايي را تعيين نمايد كه به وسيله آن اجراي مقاصد اين قرارداد را تسهيل نمايد. ب- وظايف و اختياراتي علاوه بر آنچه كه در اين قرارداد ذكر شده براي كميسيون هوانوردي تعيين و هر موقع كه بخواهد اختيارات مزبور را لغو و يا اصلاح نمايد.

ج- تحقيقاتي در كليه مراحل حمل ونقل هوايي و هوانوردي كه اهميت بين المللي دارند به عمل آورده و نتايج تحقيقات خود را به كشورهاي متعاهد ابلاغ نمايد و همچنين م يتواند مبادله اطلاعات را بين كشورهاي متعاهد راجع به مسايل حمل ونقل هوايي و هوانوردي تسهيل نمايد.

د- مسايلي كه در سازمان و به كار انداختن حمل ونقل هوايي بين المللي دخالت دارد من جمله مالكين بين المللي و به كار انداختن سروي س هاي هوايي بين المللي در خطوط ترانك (سرويس هايي كه از نقاط فرعي شروع و به مراكز اصلي واقع در را ه هاي اصلي هوايي متصل مي شوند ) را مطالعه نموده و طرح هايي در آن باب به مجمع تقديم دارد.

ه- بر حسب تقاضاي هر كشور متعاهدي به هر وضعيتي كه ممكن است مواقع قابل اجتناب در راه پيشرفت هوانوردي بين المللي ايجاد نمايد رسيدگي نموده و پس از رسيدگي گزار شهايي را كه مقتضي بداند صادر و منتشر سازد.

فصل دهم- كميسيون هوانوردي معرفي و تعيين كميسيون

ماده 56 - كميسيون هوانوردي مركب خواهد بود از دوازده عضو 8 كه شورا آنها را از ميان اشخاصي كه از طرف كشورهاي متعاهدي نامزد شده اند انتخاب خواهد نمود اين اشخاص بايد داراي صلاحيت و تجربه شايسته در علم و فن هوانوردي باشند شورا از كليه كشورهاي متعاهد درخواست خواهد نمود كه نامزدهايي تعيين و فهرست آنها را تقديم شورا نماينده رييس كميسيون هوانوردي از طرف شورا تعيين خواهد شد.

وظايف شورا

ماده 57 - كميسيون هوانوردي

الف- اصلاحات مربوط به قسم تهاي ضميمه اين قرارداد را مطالعه و آنها را براي تصويب شورا پيشنهاد خواهد نمود. ب- در صورت تمايل كميسيو نهاي فرعي فني را كه هر كشور متعاهدي ممكن است در آن نماينده داشته تأسيس خواهد نمود. ج- شورا را نسبت به جمع آوري كليه اطلاعات ضروري و مفيد براي پيشرفت هوانوردي و ابلاغ آنها به كشورهاي متعاهدي مطلع خواهد ساخت.

فصل يازدهم- كارمندان

انتصاب كارمندان

ماده 58 - با رعايت قواعدي كه از طرف مجمع وضع شده با در نظر گرفتن مقررات اين قرارداد شورا طرز انتخاب و انفصال و آموزش و ميزان حقوق و مزايا و شرايط خدمت دبيركل و ساير كارمندان سازمان را تعيين خواهد نمود و نيز شورا مي تواند اتباع هر كشور متعاهدي را استخدام و يا از خدمات آنها استفاده نمايد.

جنبه بين المللي كارمندان

ماده 59 - رييس شورا و دبيركل و ساير كارمندان شورا دستورالعمل هايي راجع به انجام مسؤوليت هاي محوله از هيچ مقامي خارج از سازمان دريافت و يا كسب نخواهد نمود.

٨ - تعداد اعضاي آميسيون هوانوردي به موجب اصلاحي هاي آه در سيزدهمين اجلاس

مجمع عمومي ايكائو در سال ١٩٧١ به تصويب رسيد از ١٢ نفر به ١۵ نفر افزايش

يافت. به همين مجموعه مراجعه فرماييد.

- تعداد اعضاي آميسيون هوانوردي به موجب اصلاحي هاي آه در بيس توهفتمين اجلاس مجمع عمومي ايكائو در سال ١٩٨٩ به تصويب رسيد از ١۵ نفر ب ه ١٩ نفر افزايش يافت. اصلاحيه فوق پس از توديع يكصدوشصت سند به تصويب لاز مالاجراء خواهد شد. در حالي آه تاآنون تعداد ۵۶ آشور آن را تصويب نمود هاند. ب ه همين مجموعه مراجعه فرماييد.

هر كشور متعاهدي كاملاً تعهد مي نمايد كه رعايت جنبه بين المللي مسؤوليت هاي كارمندان را نم وده و از اعمال نفوذ در اتباع خود در انجام مسؤوليت هاي محوله خودداري نمايد.

مصونيت ها و مزاياي كارمندان

ماده 60 - هر كشور متعاهدي تا آنجايي كه قوانين اساسيش اجازه دهد تعهد مي نمايد كه به رييس شورا و دبيركل و به ساير كارمندان سازمان مزبور مصونيت ها و مزايايي نظير آنچه كه به كارمندان مشابه سازمان هاي عمومي بين المللي داده شده اعطاء نمايد هر گاه يك موافقت نامه اي راجع به مصونيت ها و مزاياي مستخدمين كشوري بين المللي منعقد گردد مصونيت ها و مزايايي كه به رييس شورا و دبيركل و ساير كارمندان سازمان اعطاء م يگردد طبق مصونيت ها و مزاياي اعطايي در موافق تنامه بي نالمللي مزبور خواهد بود.

فصل دوازدهم- امور مالي

بودجه و تقسيم هزينه ها

ماده 61 - شورا بودجه ساليانه و صورت حساب هاي ساليانه برآورد كليه عوايد و مخارج را تقديم مجمع خواهد نمود مجمع بودجه مزبور را با هر گونه جرح و تعديل هايي كه مقتضي بداند به تصويب خواهد رسانيد و به استثناي كشورهايي كه طبق فصل پانزدهم هزينه هايي را تقبل نموده اند مخارج سازمان را بين كشورهاي متعاهدي به نسبتي كه گاه به گاه تعيين م يكند تقسيم خواهد نمود. 9

تعليق حق رأي

ماده 62 - مجمع ممكن است حق رأي دادن هر كشور متعاهدي را كه از انجام تعهدات مالي خود به سازمان در ظرف مدت مناسبي قصور ورزد معلق سازد.

مخارج هيأت ها و نمايندگي و ساير نمايندگان

ماده 63 - هر كشور متعاهدي مخارج هيأت نمايندگي خود را در مجمع و همچنين مقرري و هزينه سفر و ساير مخارج هر شخصي را ك ه به منظور خدمت در شورا منصوب مي نمايد و نيز مخارج نامزدها يا نمايندگاني به كميته هاي فرعي يا كميسيون هاي سازمان اعزام مي دارد عهده دار خواهد گرديد.

فصل سيزدهم

ساير ترتيبات بين المللي ترتيبات تأميني

٩ - در هشتمين اجلاس مجمع عمومي سال ١٩۵۴ اصلاح گرديده است. در ماده ۶١ به

بودج ههاي » عبارات « رأي دادن به بودج هه ا » و « بودجه سالانه » جاي عبارات گذاشته شده است. ب ه همين مجموعه مراجعه « رأي دادن به بودج هها » و « سالانه فرماييد.

ماده 64 - سازمان مي تواند نسبت به مسايل هوانوردي كه در حدود صلاحيت او بوده و تأثير مستقيم در امنيت جهان داشته باشد با تصويب مجمع داخل ترتيبات مقتضي با هر سازمان عمومي كه از طرف ملل جهان به منظور صلح تأسيس يافته باشد گردد.

دادن ترتيبات با ساير هيأت هاي بي نالمللي

ماده 65 - شورا به نمايندگي از طرف سازمان مي تواند موافقت نامه هايي با ساير هيأت هاي بين المللي به منظور نگاهداري سرويس هاي عمومي و دادن ترتيباتي راجع به كارمندان منعقد سازد و همچنين با موافقت مجمع مي تواند داخل هر ترتيبات ديگري كه ممكن است موجبات تسهيل كار سازمان را فراهم سازد بشود.

وظايف راجع به ساير موافقتنامه ها

ماده 66 - و نيز سازمان وظايفي را كه در نتيجه موافقتنامه ترانزيتي سرويس هاي هوايي بي نالمللي و موافقتنامه حمل ونقل هوايي بي نالمللي تنظيم شده در شيكاگو به تاريخ 7 دسامبر 1944 به عهده وي محول گرديده طبق مقررات و شرايط مندرج در موافقتنامه انجام خواهد داد.

ب- اعضاي مجمع و شورا كه موافقتنامه ترانزيتي سرويس هاي هوايي بين المللي تنظيم شده در شيكاگو كه به تاريخ 7 دسامبر 1944 را نپذيرفته باشند حق رأي نسبت به مسايلي كه طبق مقررات موافقتنامه مربوطه مجمع يا شورا ارجاع شده است نخواهند داشت.

قسمت سوم- حمل ونقل هوايي بي نالمللي

فصل چهاردهم- اطلاعات و گزارشات بايگاني

گزارشات در شورا

ماده 67 - هر كشور متعاهد تعهد مي نمايد كه شركت هاي هواپيمايي آن طبق مقرراتي كه از طرف شورا وضع گرديده است گزارشات مربوط به رانندگي و آمار مربوط به كرايه و صورتحساب هاي مالي را كه ضمن چيزهاي ديگر كليه وصول يها و منابع آن را نشان دهد در شورا بايگاني نمايند.

فصل پانزدهم- فرودگاه و ساير

تسهيلات هوانوردي تعيين راه ها و فرودگاه ها

ماده 68 - هر كشور متعاهد با رعايت مقررات اين قرارداد مي تواند مسيري (خطي) را كه از طرف سرويس هوايي بين المللي د ر قلمرو آن بايد پيموده شود و همچنين فرودگا ههايي را كه ممكن است مورد استفاده چنين سرويس قرار گيرد تعيين نمايد.

اصلاح تسهيلات هوانوردي

ماده 69 - هر گاه شورا عقيده مند باشد كه فرودگاه ها يا ساير تسهيلات هوانوردي يك كشور متعاهدي من جمله سرويس هاي راديو و هواشناسي براي تأمين سلامتي و نظم و سرعت عمل و بهره برداري مقرون به صرفه سرويس هاي بين المللي موجود و يا آنهايي كه بعداً تأسيس خواهند شد به حد كافي مناسب نباشد شورا به منظور پيدا كردن وسايل علاج چنين وضعي با كشوري كه اين امر مستقيماً مربوط به آن مي باشد و ساير كشورهايي كه اين وضع در آنها تأثير دارد مشاوره نموده و پيشنهاداتي در اين باب خواهد داد هيچ كشور متعاهدي در صورت خودداري از اجراي اين پيشنهادات متهم به نقض اين قرارداد نخواهد بود.

تأمين مخارج (امور مالي) هوانوردي

ماده 70 - يك كشور متعاهدي در موارد ناشيه از مقررات ماده 69 مي تواند به منظور اجراي پيشنهادات فوق الذكر ترتيبي با شورا داده و كليه مخارجي را كه براي انجام يك چنين ترتيبي لازم باشد به طور اختياري به عهده بگيرد در صورتي كه كشور مزبور تحمل مخارج را اختيار بنم ايد شورا ممكن است به درخواست آن كشور تمام يا قسمتي از مخارج را پرداخت نمايد.

تهيه و نگاهداري تسهيلات از طرف شورا

ماده 71 - در صورتي كه كشور متعاهدي تقاضا نمايد شورا ممكن است موافقت كند كه كليه يا قسمتي از فرودگاه ها و ساير تسهيلات هوانوردي من جمله سرويس هاي راديو و هواشناسي را كه در قلمرو آن كشور براي تأمين سلامتي و نظم و سرعت عمل و بهره برداري مقرون به صرفه و سروي سهاي هوايي بين المللي ساير كشورهاي متعاهدي ضرورت دارد تهيه نموده و آنها را با كارگران لازم مجهز ساخته و در نگاهداري و اداره آنها اقدام نمايد و در مقابل ممكن است عوارض مناسب و عادلانه اي براي استفاده اينگونه تسهيلات تعيين نمايد. تحصيل زمين يا استفاده از آن

ماده 72 - در هر مورد كه بنا به درخواست كشور متعاهدي هزينه تمام يا قسمتي از تسهيلات از طرف شورا تأمين م ي گرد و براي اينگونه تسهيلات زمين لازم باشد كشور مزبور يا خود زمين مورد لزوم را تهيه نموده و در صورت تمايل سند مالكيت آن را به نام خود تنظيم خواهد كرد و يا استفاده از زمين را براي شورا تحت شرايط مناسب و عادلانه و به موجب قوانين جاريه كشور مربوطه تسهيل خواهد نمود.

هزينه و برآورد وجوه امتيازات

ماده 73 - شورا در حدود اعتباراتي كه مجمع عمومي به موجب فصل دوازدهم در دسترس آن قرار مي دهد مي تواند مخارج جاريه را كه براي انجام مقاصد آن فصل لازم مي باشد از وجوه عمومي سازمان پرداخت نمايد شورا اعتبارات عمده اي را كه براي انجام مقاصد اين فصل ضروري است به نسب تهايي كه قبلاً موافقت شده و در طي زمان متناسب ب ين كشورهاي متعاهدي كه پرداخت مخارج را تقبل نموده و شركت هاي هواپيمايي آنها از آن تسهيلات استفاده مي نمايد تقسيم خواهد نمود و همچنين شورا ممكن است هزينه هاي جاري مورد لزوم را بين كشورهايي كه با آن موافقت دارند تقسيم نمايد.

كمك فني و استفاده از عوايد

ماده 74 - هنگامي كه كشوري بنا به درخواست كشور متعاهدي وجوهي به عنوان مساعده پرداخت مي نمايد يا مخارج ساختمان فرودگاه ها يا تسهيلات ديگر را كاملاً يا مجزا فراهم مي سازد ممكن است ترتيباتي مقرر بدارند كه با موافقت آن كشور كمك فني در نظارت و بهره برداري فرودگاه ها و ساير تسهيلات و پرداخت مخارج بهره برداري از آن فرودگاه ها و تسهيلات و سود سرمايه و استهلاك از محل درآمدهاي حاصله از بهره برداري فرودگا هها و تسهيلات نامبرده از طرف شورا به عمل آيد.

تحويل گرفتن تسهيلاتي كه از طرف شورا فراهم گرديده

ماده 75 - يك كشور متعاهدي در هر موقع مي تواند تعهداتي را كه به موجب ماده 70 بر عهده گرفته بر فرودگاه ها و ساير تسهيلاتي را كه شورا طبق مواد 71 و 72 در قلمرو آن تهيه نموده و در مقابل تأديه مبلغي كه به عقيده شورا با آن تناسب دارد تحويل بگيرد. هر گاه كشور مزبور مبلغي را كه از طرف شورا معين گرديده غيرعادلانه تشخيص دهد مي تواند نسبت به تعيين شورا به مجمع عمومي عرض حال دهد در اين صورت مجمع عمومي ممكن است تصميم شورا را تأييد و يا اصلاح نمايد. استرداد وجوه

ماده 76 - وجوهي كه به اين ترتيب شورا به عنوان جبران طبق ماده 75 پس داده مي شود و همچنين وجوه حاصله از سود فصل شانزده سازمان هاي بهر هبرداري مشترك و سرويس هاي تقسيم حمل ونقل سازما نهاي بهر هبرداري مجاز. ماده 77 - هيچ يك از مواد اين قرارداد و يا چند كشور متعاهد را از تشكيل سازمان هاي مشترك بهره برداري حمل ونقل هوايي يا نمايندگي هاي بهره برداري بين المللي و يا از تقسيم سرويس هاي هوايي خود به خطوط و يا مناطق معيني ممنوع نخواهد داشت ليكن چنين سازمان ها يا نمايندگي ها و چنين سرويس هاي تقسيم شد هاي مشمول كليه مقررات اين قرارداد م نجمله ثبت اينگونه موافقتنامه ها در شورا خواهند بود. شورا تعيين خواهد نمود كه به چه ترتيب مقررات اين قرارداد مربوط به هواپيما مشمول هواپيمايي كه از طرف نمايندگي هاي بهره برداري بين المللي به كار انداخته شد هاند خواهد بود.

وظيفه شورا

ماده 78 - شورا ممكن است به كشورهاي متعاهدي ذ ينفع اشعار بدارد كه سازما نهاي مشتركي به منظور به كار انداختن سروي سهاي هوايي در هر راه يا در هر نقطه تشكيل بدهند.

شركت در سازمان هاي بهر هبرداري

ماده 79 - هر كشوري مي تواند در سازمان هاي بهر هبرداري مشترك يا در ترتيبات تقسيم حم لونقل خواه به وسيله دولت خود و يا از طريق شركت و يا شرك تهاي هواپيمايي كه از طرف دولت وي تعيين شده اند شركت نمايد.

اين شركت ها ممكن است صرفاً به عوايد كشور مربوط از شرك تهايي باشد كه تمامي يا قسمتي از آن متعلق به دولت يا اشخاص باشد. قسمت چهارم- مقررات نهايي

فصل هفدهم- ساير موافقتنامه ها و ترتيبات هوانوردي

قراردادهاي پاريس و هابانا

ماده 80 - هر كشور متعاهدي متعهد مي گردد كه به محض اجراي اين قرارداد فسخ قرارداد مربوطه به مقررات هوانوردي مصوبه 12 اكتبر 1919 يا قرارداد هوايي بازرگاني مصوبه 30 فوريه 1928 هابانا را چنانچه در هر يك از آن قراردادها شركت داشته باشد اعلام نمايد . اين قرارداد بين كشورهاي امضاء كننده به جاي قراردادهاي پاريس و هابانا مذكور در فوق مي باشد.

ثبت موافقتنامه هاي موجوده

ماده 81 - كليه موافقتنامه هاي هوانوردي كه در موقع اجراي اين قرارداد وجود دارد و موافقتنام ههايي كه بين يك كشور متعا هد و هر كشور ديگري و بين شركت هاي هواپيمايي به يك كشور متعاهد يا كشور ديگري و يا بين شركت هواپيمايي ديگري وجود داشته باشد بايد از اين به بعد در شورا به ثبت برسد.

نسخ ترتيبات متغاير

ماده 82 - كشورهاي متعاهد اين قرارداد را به منزله ناسخ كليه تعهدات و توافق هاي بين خودشان كه با مفاد آن متغاير باشد مي دانند و تعهد مي نمايد كه داخل هيچ نوع تعهدات و توافق نظر آنها نشوند يك كشور متعاهدي كه قبل از عضويت در سازمان هر نوع تعهداتي در مقابل كشور متعاهدي مثلاً كشور متعاهدي يا غيرمتعاهد نموده باشد كه با مفاد اين قرارداد مغايرت دارد بايستي به فوريت اقدام لازم جهت خروج خود از اين تعهدات را بنمايد. هر گاه يك شركت هواپيمايي كشور متعاهدي چنين تعهدات مغايري را عهد هدار شده باشد كشور متبوعه وي مساعي لازم را به كار خواهد برد كه تعهدات مزبور خاتمه يابد و در هر صورت پس از اجراء اين قرارداد به مجرد اين كه يك چنين اقدام قانوناً ميسر باشد موجبات خاتمه دادن آن را فراهم م يسازد.

ثبت ترتيبات جديده

ماده 83 - با در نظر گرفتن مقررات ماده فوق هر كشور متعاهدي ممكن است ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه با مفاد مقررات اين قرارداد مغايرت نداشته باشد چنين ترتيبات بايد بلافاصله در شورا به ثبت برسد شورا هر چه زودتر آنها را به استحضار عموم خواهد رسانيد. 10 فصل هيجدهم- اختلافات و نقايص حل اختلافات

ماده 84 - چنانچه عدم توافقي بين دو يا چند كشور متعاهد راجع به تفسير يا اجراي اين قرارداد و ضمايم آن حاصل گردد و نتو ان آن را به مذاكرات حل نمود بر حسب درخواست هر كشور ذ يمدخل در عدم توافق براي اخذ تصميم به شورا ارجاع خواهد شد هي چيك از اعضاي شورا در مورد هر گونه اختلافي كه خود در آن شركت دارند حق رأي نخواهند داشت هر كشور متعاهدي مي تواند با رعايت ماده هشتادوپنج از شورا يك ديوان داوري كه مورد موافقت طرف ديگر اختلاف باشد و يا به ديوان دادگستري بين المللي تقاضاي تجديدنظر بدهد چنين دادخواست بايد در ظرف چهل روز از تاريخ وصول اعلام تصميم شورا به شورا اخطار گردد.

١٠ - مقاول هنامه راجع به اصلاح آنوانسيون هواپيمايي ب ينالمللي آشوري (ماده

٨٣ مكرر)، در تاريخ ١۶ اآتبر ١٩٨٠ مطابق با ١۴ مهر ١٣۵٩ در مونترال به

امضاء رسيده است به همين مجموعه مراجعه فرماييد. مقاول هنامه مذآور پس از

توديع ٩٨ سند تصويب لاز مالاجرا خواهد شد در حالي آه تاآنون ( ١٣٧۵ ) تعداد ٩٠

آشور آن را تصويب نمود هاند

طرز اجراء حكميت

ماده 85 - هر گاه يكي از كشورهاي طرف اختلاف در م وردي كه نسبت به تصميم شورا واخواهي شده است اساس نامه ديوان دايمي دادگستري بين المللي را قبول نموده باشد يا كشورهاي متعاهد طرف اختلاف نسبت به منتخبين ديوان داوري نتوانند موافقت حاصل نمايند هر يك از كشورها متعاهد طرف اختلاف يك نفر داور معرفي خواهد نمود و داوران مزبور يك نفر سرداور معرفي خواهند كرد چنانچه يكي از كشورها متعاهدي طرف اختلاف در ظرف 3 ماه از تاريخ تسليم دادخواست از معرفي داور خودداري نمايد از طرف رييس شورا از بين اشخاص شايسته اي كه اسامي آنها در فهرستي كه در شورا ثبت مي باشد يك نفر داور از جانب آن كشور انتخاب و معرفي خواهد گرديد و چنانچه داوران نتوانند منتهي در ظرف 30 روز در انتخاب سرداور موافقت نمايند رييس شورا از فهرست مذكور قبل يك نفر سرداور انتخاب و معرفي خواهد كرد سپس داوران و سرداور مزبور محكمه داوري را تشكيل خواهند داد.

هر ديوان داوري كه به موجب ماده قبل تشكيل شود نظامنامه خود را تعيين خواهد كرد و به اكثريت آراء تصميمات خود را ابلاغ خواهد نمود مگر آن كه شورا در هر مورد كه به عقيده وي تأخير زياد حاصل شده باشد به مسايل مربوط به نظامنامه رسيدگي نموده و رأي بدهد.

واخواهي ها

ماده 86 - به استثناي مواردي كه شورا اختلافات تصميم بگيرد هر گونه تصميمي شورا مبني بر اين كه با يك شركت هوايي مطابق مقررات اين قرارداد عمل نموده است خود باقي خواهد بود مگر آن كه پس از تقاضاي تجديدنظر مخالفي اتخاذ گردد در هر مورد ديگر به تصميمات شورا اگر به آن تقاضاي واخواهي شود آن تصميمات موقوف خواهد ماند تا زماني كه نسبت به تجديدنظر تصميم اتخاذ گردد . تصميمات ديوان دادگستري دايمي بين المللي و ديوان داوري قطعي بوده و لاز مالاجرا خواهد بود.

عدم رعايت مقررات از طرف شركت هواپيمايي و مجازات آن

ماده 87 - هر كشور متعاهدي تعهد م ينمايد كه اجازه بهره برداري به يك شركت هواپيمايي كشور متعاهد در فضاي فوق قلمرو خود ندهد در صورتي كه شورا رأي داده باشد كه شركت هواپيمايي مربوطه تصميم نهايي متخذه را طبق ماده مندرجه پيش رعايت نم ينمايد. عدم مقررات از طرف كشورها و جزاي آن

ماده 88 - مجمع عمومي حق رأي هر كشور متعاهدي را كه طبق مقررات مذكور در اين فصل متخلف شناخته شود در مجمع عمومي و شوراي هواپيمايي معلق خواهد ساخت.

فصل نوزدهم- جنگ

جنگ و اوضاع خارق العاده

ماده 89 - در صورت بروز جنگ مقررات اين قرارداد مانع آزادي عمل هيچ كشور متعاهدي خواه داخل جنگ بوده و يا بي طرف باشند نخواهد گرديد و به همين اصل در مورد هر كشور متعاهدي نيز كه وضعيت فوق العاده عمومي را اعلام و مراتب را به شورا اخطار نمايد صدق خواهد نمود.

فصل بيستم- ضمايم

قبول و اصلاح ضمايم

ماده 90 - قبول ضمايم مشروحه در بند 10 ماده 54 از طرف شورا اكثريت د وسوم آراء اعضاي شورا در جلسه اي كه بدين منظور تشكيل مي گردد لازم م يدارد تصميمات متخذه بعداً از طرف شورا به هر يك از كشورهاي متعاهدي ابلاغ خواهد گرديد.

هر ضميمه يا اصلاح ضميمه كه به اين ترتيب به عمل آمده باشد در ظرف سه ماه پس از ابلاغ آن از طرف شورا به كشو رهاي متعاهدي و يا در خاتمه مدت طويل تري كه شورا ممكن است تجويز نمايد به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر آن كه در اين مدت اكثر كشورهاي متعاهدي مخالفت خود را در شورا به ثبت برسانند.

شورا بايد به فوريت به كليه كشورهاي متعاهدي تاريخ اجراي ضميمه يا اختلافات مزبور را اعلام نمايد.

فصل بيست ويكم- تصويب قرارداد

الحاقات اصلاحات و خروج از قرارداد تصويب قرارداد

ماده 91 - الف- اين قرارداد منوط به تصويب كشورهاي امضاء كننده م يباشد و نسخ مصوبه آن در بايگاني دولت كشورهاي متحده آمريكا ضبط خواهد گرديد و تاريخ بايگاني آن از طرف دولت نامبرده به كشورهاي امضاء كننده و شركت كننده ابلاغ خواهد شد. ب- پس از آن كه اين قرارداد از طرف بيست وشش كشور تصويب و يا مورد الحاق واقع گرديد سي ويك روز بعد از آن كه اسناد مصوبه بيست وشش گانه بايگاني گرديد اين قرارداد بين آن بيست وشش دولت به موقع اجراء گذارده خواهد شد براي هر كشوري كه بعد از آن موقع امضاء نمايد س يويك روز بعد از تاريخ بايگاني نسخه مصوبه آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ج- وظيفه دولت كشورهاي متحده آمريكا خواهد بود كه تاريخ اجراي اين قرارداد را به كليه كشورهاي امضاء كننده و الحاق شده به آن اعلام نمايد.

الحاق به قرارداد

ماده 92 - الف- اين قرارداد پس از انقضاي تاريخ امضاء آن براي الحاق اعضاء ملل متحد و كشورهاي شريك آنها و كشورهايي كه در زمان گيرودار كنوني جهان بي طرف باقي بود هاند باز خواهد بود.

ب- الحاق به اين قرارداد به وسيله صدور اعلاميه به عنوان دولت كشورهايي متحده امريكا عملي خواهد گرديد و پس از سي روز از تاريخ وصول اعلاميه از طرف دولت كشورهاي متحده آمريكا اجرا خواهد شد دولت كشورهاي متحده آمريكا موضوع را به اطلاع كليه كشورهاي متعاهدي خواهد رسانيد.

قبول ساير كشورها

ماده 93 - كشورهاي ديگر غير از آنهايي مشمول مواد 11 و 12 و الف اين قرارداد م يگردند به شرط موافقت سازمان عمومي بي ن المللي كه منظور استقرار صلح به وسيله ملل جهان تأسيس يافته باشد با تصويب چهارپنجم آراء مجمع عمومي و با هر گونه شرايطي كه مجمع تجويز نماي د ممكن است براي مشاركت در اين قرارداد پذيرفته شوند ليكن هر گاه كشوري در جنگ كنوني مورد حمل و تهاجم از طرف كشور درخواست

كننده واقع شده باشد موافقت آن كشور در هر صورت ضروري خواهد بود. 11

اصلاح قرارداد

ماده 94 - الف- هر گونه پيشنهاد اصلاحي به اين قرارداد با اكثريت دوسوم آراء مجمع عمومي ص ورت خواهد گرفت و پس از آن در مورد كشورهاي كه اصلاح مزبور را تصويب نموده باشند در موقعي به مورد اجرا گذارده خواهد شد كه به تصويب يك عده كشورهايي كه از طرف مجمع تعيين شده اند رسيده باشد. كشورهاي كه بدين ترتيب تعيين مي شوند از دو ثلث مجموع عده كشورهاي متعاهدي نبايستي كمتر باشد. ب- هر گاه به عقيده مجمع عمومي اصلاح مزبور از نوعي باشد كه اتخاذ چنين رويه اي لازم باشد مجمع عمومي ضمن تصميم نامه خود ممكن است مقرر دارد كه هر كشوري كه ماده اصلاحي مزبور را در مدت معيني به مورد اجرا نگذارد از تاريخي كه اصلاح مزبور به موقع اجرا گذارده مي شود از عضويت سازمان و مشاركت در اين قرارداد محروم خواهد گرديد.

فسخ قرارداد

ماده 95 - الف- هر كشور متعاهدي مي تواند پس از سه سال از تاريخ اجراي اين قرارداد به وسيله اعلا م نامه كه خطاب به دولت كشورهاي متحده امريكا صادر نمايد آن را فسخ نمايد دولت امريكا به فوريت مراتب را به اطلاع هر يك از كشورهاي متعاهدخواهد رسانيد.

ب- فسخ قرارداد يك سال بعد از تاريخ وصول اعلاميه اجرا خواهد شد و فقط شامل كشوري خواهد شد كه درخواست فسخ آن را نموده باشد. فصل بيست دوم- تعريفات

ماده 96 - از نظر اين قرارداد عبارات مندرجه در ذيل به اين شرح تعريف م يگردد:

الف- سرويس هوايي عبارت است از هر سرويس منظم هوايي كه به وسيله هواپيما براي حمل ونقل عمومي- مسافر- پست و بار تخصيص داده مي شود.

ب- سرويس هوايي بي نالمللي عبارت است از هر بنگاه حم لونقل هوايي كه از فضاي فوق قلمرو پيش از يك كشور عبور نمايد.

ج- شركت هواپيمايي عبارت است از هر بنگاه حم لونقل هوايي كه يك سرويس هوايي بي نالمللي را فراهم نموده يا عمل نمايد.

د- توقف به منظورهاي غيرتجاري عبارت است از فرود آمدن به هر منظوري غير از گرفتن بار پياده نمودن مسافر و بار پست.

امضاء قرارداد

براي تأييد مراتب بالا امضاكنندگان مختار ذيل كه مطابق ترتيب داراي اختيارنامه هستند به نمايندگي از طرف دولت هاي متبوعه خود در تاريخي كه در مقابل امضاء آنها قيد شده اين قرارداد را امضاء م ينمايند.

اين قرارداد در تاريخ هفتم دسامير 1944 در شيكاگو به زبان انگليسي تنظيم گرديده مت نهاي انگليسي و فرانسه و اسپانيولي آن كه هر يك به طور تساوي داراي اعتبار م يباشد در واشنگتن د.ث. براي امضاء باز خواهد بود.

١١ - در تاريخ ٢٧ مه ١٩۴٧ مجمع عمومي تصميم به اصلاح آنوانسيون شيكاگو

گرفت. اين اصلاحيه روي ماده ٩٣ و با عنوان ماده ٩٣ متمم صورت پذيرفت و در

تاريخ ٢٠ مارس ١٩۶١ تحت عنوان ماده ٩۴ الف از طريق آشورهاي تصويب آننده

نافذ گرديد. به همين مجموعه مراجعه فرماييد

پروتكل راجع به اصلاح قرارداد مربوط به هواپيمايي بين المللي

نظر به اين كه مجمع عمومي سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي از طرف شوراي موقت سازمان موقتي هواپيمايي كشوري بين المللي در مونترال انعقاد يافته و در 6 مه 1947 اولين جلسه خود را تشكيل داده است.

نظر به اين كه مقتضي دانست هاند كه در قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 اولين جلسه خود را تشكيل داده است. نظر به اين كه مقتضي دانسته اند كه در قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 تنظيم شده است اصلاحي به عمل آورده شود لذا در تاريخ سيزدهم مه 1947 به موجب مقررات ماده 94 (الف) قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 در شيكاگو تنظيم گرديده تصويب نمودند كه ماده اصلاحي ذيل به جاي ماده 93 آن قرارداد خواهد بود.

ماده 93 متمم

الف- با وجود مقررات مواد 91 و 92 و 93 فوق

-1 يك كشوري را كه بنا به توصيه مجمع عمومي ملل متحده از عضويت در هيأت نمايندگي بين المللي كه از طرف ملل متحد تأسيس يافته با ملل متحد مربوط شده است طرد گردد خود به خود از عضويت سازمان هواپيمايي كشوري محروم خواهد بود.

-2 هر كشوري كه از عضويت سازمان ملل متحد اخراج شده باشد خود به خود از عضويت سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي محروم خواهد گرديد مگر اين كه مجمع عمومي ملل متحد نسبت به انفصال وي نظر مخالفي توصيه نمايد.

ب- كشوري كه به موجب مقررات بند (الف) فوق الذكر از عضويت سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي محروم شده باشد پس از تصويب مجمع عمومي ملل متحد مجدداً بر حسب تقاضاي آن كشور و تصويب اكثريت شورا به عضويت سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي پذيرفته مي شود.

ج- اعضاء سازمان كه از استفاده از حقوق و مزاياي عضويت ملل متحد معلق شده باشند به موجب درخواست ملل متحد از حقوق و مزاياي عضويت در اين سازمان معلق خواهند گرديد.

در تاريخ 16 مه 1947 طبق مقررات ماده 94 (الف) قرارداد مزبور تصريح شده كه ماده اصلاحي فوق از موقعي كه به تصويب 28 كشور متعاهد برسد به مورد اجراء گذارده خواهد شد و نيز در همان تاريخ به دبيركل سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي دستور داده شد پروتكلي را كه حاوي ماده اصلاحي و مراتب زير باشد تنظيم نموده و پروتكل مزبور از طرف رييس و دبيركل اولين مجمع امضاء خواهد گرديد بنابر اين طبق تصميم فوق الذكر مجمع عمومي.

اين پروتكل براي تصويب به هر كشوري كه قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي را تصويب نموده و يا به آن ملحق شده باشد تسليم خواهد شد اسناد مصدقه به دبيركل سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي براي ضبط و بايگاني هاي سازمان ارسال خواهد گرديد و دبيركل سازمان به فوريت تاريخ بايگاني هر يك از اسناد مصدقه را به كليه كشورهاي متعاهدي ابلاغ خواهد نمود.

در مورد كشورهايي كه اين پروتكل را تصويب نموده باشند ماده اصلاحي قرارداد فوق از تاريخي به مورد اجرا گذارده خواهد شد كه بيست و هشت نسخه اسناد مصدقه آن تسليم شده باشد دبيركل سازمان به فوريت به كليه كشورهايي كه قرارداد مزبور را امضاء نموده و يا در آن شرك ت نموده اند تاريخي را كه ماده اصلاحي به مورد اجراء گذارده م يشود ابلاغ خواهد نمود.

ماده اصلاحي فوق در مورد هر كشوري كه آن را بعد از تاريخ بايگاني اسناد مصدقه قرارداد در بايگاني هاي سازمان تصويب نمايد از تاريخي كه اسناد مصدقه خود را به سازمان تسليم نمايد به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

بنا به مراتب فوق رييس و دبيركل اولين مجمع عمومي سازمان هواپيمايي كشوري كه از طرف مجمع عمومي داراي اختيار مي باشند اين پروتكل را امضاء مي نمايند اين پروتكل در تاريخ 27 مه 1947 در مونترال در يك سند واحد به زبان انگليسي و فرانسه و اسپانيولي تنظيم گرديده و هر يك از مت نهاي آن به طور تساوي معتبر م يباشد.

اين پروتكل در بايگاني هاي سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي ضبط گرديده و رونوشت هاي مصدق آن از طرف دبيركل سازمان به كليه كشورهايي ارسال خواهد شد كه قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي را كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 در شيكاگو تنظيم گرديده است امضاء نموده و يا به آن ملحق شده باشند.

امضاي پيمان

به منظور تأييد مراتب مندرج در اين پيمان امضا كنندگان ذيل كه داراي اختيارات لازمه مي باشند اين پيمان را به نمايندگي از طرف دولت هاي متبوعه خود در تاريخ هايي كه در مقابل امضاي آنها قيد شده است امضا مي نمايند.

در تاريخ هفتم دسامبر 1944 در شيكاگو به زبان انگليسي تنظيم گرديده و متن آن كه به زبان هاي انگليسي و فرانسه و اسپانيولي تهيه و هر كدام داراي اعتبار يكسان مي باشند براي امضا در واشنگتن آماده است متن پيمان به زبان هاي فوق الذكر در آرشيو دولت ايالات متحد آمريكا توديع گرديده و رونوشت گواهي شده آنها از طرف دولت مزبور به دول تهاي متبوعه كليه كشورهايي كه پيمان را امضا نموده يا به آن ملحق مي گردند ارسال خواهد شد. اين سند از تاريخ هفتم دسامبر براي امضا در واشنگتن آماده بوده و تا پايان سال 2008 ميلادي توسط 190 كشور امضا گرديده است. 12

تا پايان سال 1995 ميلادي I.C.A.O)) اسامي كشورهاي عضو ايكائو

آذربايجان آرژانتين آفريقاي جنوبي

آلباني آلمان آمريكا

آندورا آنگولا آننگوا و باربادا

اتريش اتيوپي اردن

ارمنستان اروگوئه اريتره

ازبكستان اسپانيا استراليا

استوني اسرائيل(رژيم اشغالگر قدس) اسلوني

افغانستان اكوادور امارات جمهوري متحده عربي

اندونزي اوكراين اوگاندا

ايتاليا ايرلند ايسلند

باربادوس باهاما بحرين

برزيل بروندي برونيي دارالسلام

بلژيك بلغارستان بليز

بنگلادش بنين بوتان

بوتسوان بوركينافاسو بوسني و هرزگوين

بوليوي پادشاهي انگليس پادشاهي هلند

پاراگوئه پاكستان پاناما

پرتقال پرو پلاو

 تاجيكستان تايلند تركمنستان

١٢ - عبارت پاياني آنوانسيون به موجب مقاول هنامه راجع به اصلاح

آنوانسيون هواپيمايي ب ينالمللي آشوري امضاء شده در مونترال ٣٠ سپتامبر

١٩٧٧ مطابق با ٨ مهر ١٣۵۶ اصلاح گرديده است.

 تركيه ترينادا و توباگو توگو

تونس تونگا جارستان

جامائيكا الجزاير جزاير سولومون

جزاير كوك جزاير مارشال جمهوري آفريقاي مركزي

جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلواك جمهوري تانزانيا

جمهوري چك جمهوري دمكراتيك كنگو جمهوري دمكراتيك لائو

جمهوري دموكراتيك مردمي كره جمهوري دومينيكن جمهوري عربي سوريه

جمهوري كره جمهوري مقدونيه جمهوري مولدوا

 جيبوتي چاد چين

دانمارك رواندا روسيه

 روسيه سفيد روماني زامبيا

 زامبيا زيمبابوه ژاپن

سائوتوم و پرينسيپه ساموا سان مارينا

 سريلانكا سشيل سنت كيت ونويس

سنت لوسيا سنت ويسنت و گرانادا سنگاپور

سوئد سوئيس السوادور

سوازيلند سودان سورينام

سومالي سيرالئون شيلي

 صربستان عراق

عربستان سعودي

عمان غنا فرانسه

فنلاند فيجي فيليپين

قبرس قرقيزستان قزاقستان

قطر كارستاريك كامبوج

 CAPE كامرون كانادا كرواسي كريباتي كلمبيا

كنگو كنيا كوبا

 كوت دوويو كومو كويت

گابن گرانادا گرجستان

گواتمالا گويان گينه

 گينه اكاتوريال گينه بيسائو گينه نور لبنان لتوني لسوتو

لوگزامبورگ لهستان ليبريا

ليبي ليتواني ماداگاسكار

مالاوي مالت مالديو

مالزي مالي مصرر مغولستان مكزيك موروكو (مراكش)

موريتاني موريس موزامبيك

 موناكو سنگال ميانمار ميكرونزيا

 نائورو ناميبيا نپال

نروژ نيجر نيجريه

نيكاراگوا نيوزلند وانواتو

ونزوئلا ويتنام هائيتي

هند هندوراس يمن

يونان

 

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .